Att starta och registrera en ekonomisk förening

1. Utarbeta stadgar som passar er och Bolagsverket.

2. Kalla potentiella medlemmar till ett konstituerande möte.

3. På mötet antas stadgarna

  • bildas föreningen
  • utses en styrelse
  • utses revisor

4. Den valda styrelsen håller ett första möte där man bl a utser

  • firmatecknare. Protokoll skrives.

5. Registrera föreningen inom 6 månader. Via Bolagsverkets hemsida

  • kan man ladda ner blanketten ”Anmälan om registrering av ekonomisk förening” och fylla i den direkt och returnera elektroniskt, avgift 1100 kr.

Om du väljer att skicka in ansökan per post gäller följande:

a) Fyll i blanketten ”Anmälan om registrering av ekonomisk förening”.

b) Betala registreringsavgiften till Bolagsverket, 1400 kr.

c) Bifoga ett exemplar av föreningens stadgar.

d) Bifoga bestyrkt kopia av protokoll från det konstituerande mötet (där föreningens stadgar antagits).

6. Skicka in samtliga dessa handlingar till Bolagsverket och om allt är i sin ordning bör ni få ert registreringsbevis och organisationsnummer inom två veckor.

7. Boka kostnadsfri rådgivning med Coompanion idag för att utveckla ert företag >>